Chi tiết

Bán chó rottweiler 2 tháng tuổi, rottweiler còn đuôi, rottweiler đã cắt đuôi