Rott baby dòng đại, 65 ngày tuổi 

Chi tiết

Rott baby dòng đại, 65 ngày tuổi