Rott dòng đại, 60 ngày tuổi

Chi tiết

Rott dòng đại, 60 ngày tuổi