Chi tiết

Rottweiler baby 2 tháng tuổi, đầu gồ, mặt nhăn .